loader image
Natječaj za posao - Kninski muzej - Grad Knin - Kninska tvrđava

NATJEČAJ za prijem u radni odnos, na radno mjesto – administrator općih poslova

ožu 2, 2020

GRAD KNIN

KNINSKI MUZEJ KNIN

fra Luje Maruna 1, 22300 Knin

KLASA: 612-05/20-05/02

URBROJ: 2182-10-15-02-20-5

Knin, 2. ožujka 2020. godine

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

Kninski muzej Knin raspisuje natječaj za prijam u radni odnos kako slijedi:

1. Jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto – administrator općih poslova, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:

Za prijem u radni odnos pod točkom 1. pristupnik/pristupnica mora zadovoljiti uvjete: završeno srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog ili općeobrazovnog smjera, dobro poznavanje rada na PC (Office, Exel), položen vozački ispit B kategorije, poznavanje engleskog jezika.

Prijava:

Uz tekst prijave za točku 1. pristupnici/ce dužni su priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije, dokaz o državljanstvu RH, uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak, dokaz o poznavanju rada na PC i engleskog jezika.

Natječaj pod točkom 1. je otvoren 8 dana od dana objave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju. Pristupnici/ce koji nisu poslali pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatom prijavljenim na natječaj, niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

Za pristupnike/ce po natječaju pod točkom 1., koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje u obliku provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. Navedenom testiranju pristupnici/ce su obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Kninski muzej zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja ili poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.

Obavijest o odabranom kandidatu javno će biti objavljena na internetskoj stranici Kninskog muzeja https://www.kninskimuzej.hr te se dan objave smatra danom dostave obavijesti pristupnicima. Pristupnik/ca koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim

uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja (https://gov.hr/mojauprava/hrvatski-branitelji/zaposlavanje/prednost-pri-zaposlavanju/403).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni i daju privolu Kninskom muzeju za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Sve prijave s traženom dokumentacijom (izvornici ili preslike) dostavljaju se/šalju na adresu Kninski muzej Knin, fra Luje Maruna 1, 22 300 Knin, s naznakom: „Za natječaj“.

Na natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Share This