loader image
Natječaj za posao - Kninski muzej - Grad Knin - Kninska tvrđava

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kninskog muzeja

velj 28, 2022

Za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kninskog muzeja

Na temelju odluke Upravnog vijeća Kninskog muzeja od 25. 02. 2022. sukladno člancima 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), člankom 26. stavkom 7. i stavkom 11.  Zakona o Muzejima (“Narodne novine” br. 61/18 i 98/19) raspisuje se

NATJEČAJ

Za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kninskog muzeja

Ravnatelja/ravnateljicu Kninskog muzeja bira se i imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine.

Za ravnatelja/ravnateljicu Kninskog muzeja može se imenovati osoba koja uz opće uvjete ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s tim izjednačen studij
  • najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
  • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
  •  predloži četverogodišnji programa rada   

Prijavi se prilaže:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice ili domovnice (original ili potvrda sustava e-građanin s QR  kodom)
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika)
  • dokaz o radu u muzeju ili radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radu, potvrda sustava e-građanin s QR kodom ili drugo)       
  • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj  121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O imenovanju ravnatelja/ravnateljice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


 Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se na adresu: Kninski muzej Knin, Upravno vijeće, Tvrđava 3, 22300 Knin, s naznakom:
“Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice”

Share This