loader image
Natječaj za posao - Kninski muzej - Grad Knin - Kninska tvrđava

NATJEČAJ – za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kninskog muzeja.

stu 23, 2022

Na temelju odluke Upravnog vijeća Kninskog muzeja od 15. 11. 2022. sukladno člancima 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), člankom 26. stavkom 7. i stavkom 11. Zakona o muzejima (Narodne novine br. 61/18 i 98/19), raspisuje se

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kninskog muzeja.

Ravnatelja/ravnateljicu Kninskog muzeja bira se i imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine.

Za ravnatelja/ravnateljicu Kninskog muzeja može se imenovati osoba koja uz opće uvjete ispunjava uvjete:

– završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s tim izjednačen studij

– najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

– predloži četverogodišnji program rada.

Prijavi se prilaže:

– životopis

– preslik osobne iskaznice ili domovnice (original ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjeren preslik)

– dokaz o radu u muzeju ili radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radu, potvrda sustava e-građanin s QR kodom ili drugo)

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O imenovanju ravnatelja/ravnateljice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se na adresu: Kninski muzej, Knin, Upravno vijeće, Tvrđava 3, 22300 Knin, s naznakom: »Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice«.

Share This