loader image

Oglas za poslove voditelja računovodstva Kninskog muzeja

lip 21, 2018

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Kninskog muzeja oglašavamo uvjete natječaja za radno mjesto voditelja računovodstva Kninskog muzeja prema slijedećim uvjetima:

 •  stručna sprema završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ekonomskog mjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
 •  poznavanje rada na računalu.
 •  poželjno radno iskustvo: 1 godina rada na računovodstvenim poslovima.
 •  položen vozački ispit B kategorije.
 • poznavanje engleskog jezika.
 • rad na neodređeno vrijeme( probni rad 3 mjeseca).

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeće isprave:

 •  životopis,
 •  dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
 •  dokaz o stručnom znanju – stupnju obrazovanja (svjedodžba),
 •  dokaz o ukupnom radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,
 •  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, rješenje, ugovor o radu, odnosno druga isprava iz koje je jasno razvidno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke),
 •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci),
 •  vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN, ovjerenu kod javnog bilježnika,
 •  dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, potvrda, izjava ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje rada na računalu.).
 •  Ponude se šalju na adresu: Kninski muzej, fra Luje Maruna 1 22300 Knin s naznakom: za natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor i provjeru pred stručnim povjerenstvom.

Oglas će se objaviti putem HZ za zapošljavanje Knin, te sredstava informiranja Kninskog muzeja

Trajanje oglasa je 8 radnih dana od dana objave, odnosno, od 21.06.2018. do 04.07.2018.

Poslovi i radni zadaci

 •  praćenje i tumačenje zakonskih propisa iz svog djelokruga rada,
 •  organizacija rada u računovodstvu i koordiniranje rada s ostalim službama uz odgovornost za rad računovodstva,
 •  sastavljanje financijskih izvještaja i njihovo tumačenje nadležnima,
 •  izrađivanje nacrta financijskog plana, prijedloga završnog računa, periodičnih obračuna i praćenje kretanja plaća,
 •  kontrola i nadzor financijskog, materijalnog i blagajničkog poslovanja,
 •  kontrola financijske dokumentacije, kontiranje, knjiženje, usklađivanje financijskih
  dokumenata,
 •  vođenje financijskog knjigovodstva i odgovornost za uredno knjiženje poslovnih događaja,
 •  izrada financijsko planske analize poslovanja Muzeja,
 •  sastavljanje periodičnih obračuna i završnog računa, odgovornost za točnost, ispravnost i
  predaju na vrijeme,
 •  briga o izvršenju obveza prema državi,
 •  kontroliranje rada i davanje uputa kod inventura i podnošenje izvještaja,
 •  izrada obračuna amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava,
 • analitičko knjiženje i evidentiranje osnovnih sredstava,
 •  obračunavanje i svi poslovi u svezi isplata plaća i naknada plaća,
 •  briga o pravovremenoj isplati plaće,
 •  knjiženje plaća,
 •  izrada statističkih izvještaja za plaće i dostava poreznoj upravi,
 •  izrada ostalih statističkih izvještaja,
 •  suradnja s bankama i FINOM,
 •  izrada financijskih izvještaja za banku i upravno vijeće,
 •  ispunjava virmane za banku,
 •  vrši obračun autorskih honorara i ugovora o djelu,
 •  svi poslovi oko obnavljanja polica osiguranja za osnovna sredstva,
 •  vođenje evidencija sitnog inventara i potrošnog materijala,
 •  vođenje arhive financijske dokumentacije,
 •  kontrola, potpisivanje dokumentacije i osiguranje ispravnosti iste,
 •  daktilografski poslovi vezani uz financijsko poslovanje,
 •  evidencija i pregled utroška financijskih sredstava prema programu rada po odjelima i
  pravdanje tih sredstava uz dogovor sa ravnateljem,
 •  usklađivanje financijskih sredstva s namjenom i izvorima i vršenje kontrole likvidnosti,
 •  ažurno praćenje naplate potraživanja i dugovanja Muzeja,
 •  rad sa strankama,
 •  odlaganje, čuvanje i predaja na arhiviranje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga,
 •  briga o zaštiti imovine Muzeja iz svoga djelokruga rada,
 •  provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kao i sigurnosti posjetitelja i imovine
  Muzeja u okviru svoga djelokruga rada,
 •  potpuna suradnja, u svezi poslova Riznice, s nadležnom financijskom službom Grada Knina.
 •  obavljanje i ostalih poslova, koji po prirodi posla i propisane stručne spreme spadaju u poslove voditelja računovodstva, odnosno po uputama i nalogu ravnatelja Muzeja.

Share This