loader image
Natječaj za posao - Kninski muzej - Grad Knin - Kninska tvrđava

Natječaj za posao: Spremačica

velj 22, 2024

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=140999183

KLASA: 612-0524-04
URBROJ: 2182-10-15-01-24-15

Na temelju članka 5. stavka 3. Pravilnika o radu Kninskog muzeja, ravnatelj Kninskog muzeja raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

na radno mjesto spremačica, 1 (jedan) izvršitelj na određeno, na nepuno radno vrijeme
Uvjeti:

– stručna sprema: NSS
– probni rad: 2 mjeseca

Potrebna dokumentacija:

– pisana potpisana prijava na natječaj
– životopis
– preslika osobne iskaznice ili domovnice (original ili potvrda sustava e-građani s QR
kodom)
– ovjerena preslika svjedodžbe/diplome (ili uvid u original)
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o radnom stažu, izvornik (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.
Na oglašeno radno mjesto pod ravnopravnim uvjetima, mogu se javiti osobe oba spola.
Kandidati koji prema posebnim zakonima imaju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo u prijavi na natječaj, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, otkaz i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, otkaz i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (pravomoćno rješenje, odluka, ugovor, sporazum, otkaz i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti e-mail adresu).

Po potrebi, ovisno o broju prijavljenih kandidata, posebno povjerenstvo koje imenuje ravnatelj provest će testiranje/razgovore. O načinu provođenja testiranja/razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu testiranja/razgovora, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web stranici Kninskog muzeja Knin (www.kninskimuzej.hr) i na natječajnoj ploči Muzeja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave s naznakom ”natječaj za spremačicu, ne otvarati” dostaviti putem pošte ili osobno, na adresu: KNINSKI MUZEJ KNIN, Tvrđava 3, 22 300 Knin.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Muzej kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Muzej ima pravo poništiti natječaj bez obrazloženja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

Share This